Pszczelarstwo SIMPAktualnosci O Nas OfertaKursy zawodoweDo pobrania GaleriaKontakt

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego pierwszego semestru

– nauka bezpłatna!

    Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie zaocznej (sobota, niedziela, średnio dwa razy w miesiącu), której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

Liceum Ogólnokształcące to szkoła skierowana dla tych Dorosłych, którzy zakończyli edukację na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum czy zasadniczej szkoły zawodowej. 

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów). Nauka  rozpoczyna się  od  klasy   pierwszej   liceum z wyjątkiem absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodwej. 

Absolwenci szkół zawodowych rozpoczynają naukę od trzeciego semestru (drugiego roku).
Ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych umożliwia absolwentowi kontynuację kształcenia w szkole policealnej w zawodach przedstawionych poniżej. 

 

Szkoła Policealna

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (NOWOŚĆ)

Celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacniania wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości. Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dązy do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia indywidalny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.
Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w domach pomocy społeczej, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, szkołach integracyjnych, ośrodkach adpatkacyjnych, placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz instytucjach organizujących pomoc osobom niepełnosprawnym.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w Szkole Policealnej w zawodzie „Asystent osoby niepełnosprawnej” słuchacz w trakcie nauki ma możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego z kwalifikacji:

Z.8. -
Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (NOWOŚĆ)

Zawód technik usług kosmetycznych jest zawodem usługowym należącym do branży administracyjno-usługowej, mieszczącym się w sferze usług publicznych. Odbiorcy tych usług są grupą konsumentów bardzo wymagających. Narzuca to na sektory tej branży związane z kosmetyką ciągły i nieustanny rozwój, wprowadzanie innowacji kosmetycznych i technologicznych oraz podnoszenie poziomu świadczonych usług. Wszystkie te wymagania rynkowe przekładają się jednocześnie na oczekiwania pracodawców, co do poziomu umiejętności praktycznych oraz posiadanej wiedzy pracowników. Aby sprostać zapotrzebowaniu pracodawców uczniowie mogą korzystać z szerokiej oferty szkoleń dokształcających i nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. Jednocześnie wskazuje to na specyfikę tego zawodu, który można określić, jako prężnie i dynamicznie rozwijający się. Zdecydowanie jest to zawód dla ludzi pragnących rozwoju i lubiących wyzwania.

Specyfika tego zawodu polegająca na kontakcie z ludźmi narzuca również na osobę pracującą bezwzględną potrzebę posiadania szczególnych cech charakteru, predyspozycji psychofizycznych oraz wysokiej kultury osobistej. Poza relacjami interpersonalnymi, kosmetyczka prowadząca własną działalność, jako przedsiębiorca musi wykazać się umiejętnościami zarządzania salonem kosmetycznym oraz zarządzania personelem zgodnie z obowiązującymi dyrektywami unijnymi SANEPiD-u, PPOŻ, BHP i Kodeksu Pracy.

W salonie kosmetycznym można również prowadzić sprzedaż kosmetyków, preparatów ziołowych, suplementów diety oraz akcesoriów do odsprzedaży klientowi, co stawia kosmetyczkę w kolejnej roli, handlowca. Polem zabiegowym dla kosmetyczki jest skóra twarzy, szyi i dekoltu oraz dłoni, stóp i ciała. W puli oferowanych usług przez kosmetyczkę znajdują się zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, upiększającej, zdobniczej oraz zabiegi z zastosowaniem czynników fizykalnych. Klient podczas wizyty w salonie kosmetycznym oprócz usługi bezpośredniej otrzymuje pakiet porad związanych z pielęgnacją i profilaktyką skóry twarzy, szyi i dekoltu, dłoni, stóp i ciała oraz upiększaniem w warunkach domowych. Kolejnym działem porad jest stylizacja i wizaż, gdzie klient otrzymuje wyczerpujące wskazówki na temat rodzaju makijażu oraz sposobów jego wykonania, dopasowaniu formy fryzury i kolorystyki włosów, doboru odpowiedniego stylu ubioru wraz  z paletą barw, biżuterii i dodatków.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w Szkole Policealnej w zawodzie „Technik usług kosmetycznych” słuchacz w trakcie nauki ma możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych z kwalifikacji:

A.61.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
A.62. -
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

 

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.
Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w Szkole Policealnej w zawodzie „Technik bezpieczeństwa i higieny pracy” słuchacz po ukończonym okresie kształcenia ma możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego z kwalifikacji:

Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji,  dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Doświadczeni technicy informatycy prowadzą badania nad zastosowaniem komputerów: architektura komputerowa i projektowanie, struktura danych i bazy danych, algorytmy, sztuczna inteligencja, języki komputerowe, przesyłanie danych i robotyzacja. Technik informatyk zajmuje się też oceną, planowaniem i projektowaniem wyposażenia komputerowego i układów oprogramowania do specjalnych projektów. Pisze i testują programy komputerowe.
Praca
: Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w Szkole Policealnej w zawodzie „Technik informatyk” słuchacz w  trakcie nauki ma możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych z kwalifikacji:

E.12.Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13.
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 

OPIEKUN MEDYCZNY

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo - pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekun medycznego należą między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczymi terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.
Praca: Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w Szkole Policealnej w zawodzie „Opiekun medyczny” słuchacz po ukończonym okresie kształcenia ma możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego z kwalifikacji:

Z.4. – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w Szkole Policealnej w zawodzie „Technik rachunkowości” słuchacz w  trakcie nauki ma możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych z kwalifikacji:

A.36. – Prowadzenie rachunkowości
A.65. – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych


     Po zdaniu egzaminu w Szkole Policealnej ze wszystkich kwalifikacji                 w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo                ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje                 w wybranym zawodzie