Pszczelarstwo SIMPAktualnosci O Nas OfertaKursy zawodoweDo pobrania GaleriaKontakt

OGÓLNE INFORMACJE


Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – kwalifikacja RL.17 – Organizacja i nadzór produkcji rolniczej i pszczelarskiej 


Kurs kierowany jest do osób chcących podwyższyć kwalifikacje zawodowe Pszczelarza (kwalifikacja R.4) do poziomu Technika Pszczelarza.

1.     Informacje ogólne

 •    Kurs obejmuje 355 godzin dydaktycznych, trwa 5 miesięcy
 •    Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według programu opierającego się na realizacji obowiązującej podstawy      programowej MEN
 •    Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
 •    Zajęcia praktyczne – w pasiekach przydomowych oraz pasiekach zarodowych. Współpracujemy między innymi                z Zespołem Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach i Zakładem Hodowli Matek w Czerminie. 

2.     Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uzyskanych na kwalifikacji R.4 z zakresu: 

 •    prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
 •        wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 •    prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej; 
 •    prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich. 
3.     W trakcie kształcenia słuchacz kursu nabywa umiejętności z zakresu:
 •    technologii produktów pszczelich;
 •        organizacji produkcji pszczelarskiej; 
 •    organizacji produkcji rolniczej;
 •    działalności gospodarczej w pszczelarstwie; 
 •    prowadzenia produkcji pasiecznej. 

4.     Wymagania względem uczestników: 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 •       Ukończenie 18-go roku życia;
 •      Potwierdzona kwalifikacja R.4 - Prowadzenie produkcji pszczelarskiej;
 •          Brak przeciwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu. 

5.     Egzamin

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje           w zawodzie organizowanego przez OKE w Krakowie. 

Egzamin składa się z:

 • Części pisemnej – test składający się z 40 pytań. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min. 50 %
 •  Części praktycznej – zadanie do wykonania praktycznego. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min. 75 %.

6.     Informacje dodatkowe:

 •    Na prośbę uczestnika kursu wydawane będą stosowne zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS i innych instytucji;
 •        Rekrutacja bez egzaminów, decyduje kolejność zgłoszeń;
 •   W trakcie nauki odbywają się również zajęcia praktyczne, przygotowujące do przyszłej pracy i zdania egzaminów           zawodowych.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – kwalifikacja RL.4 – Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

1.     Informacje ogólne

 •     Kurs obejmuje 575 godzin dydaktycznych, trwa 10 miesięcy
 •     Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według programu opierającego się na realizacji obowiązującej podstawy       programowej MEN
 •     Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
 •     Praktyka zawodowa w ilości 160 godzin – w pasiekach przydomowych oraz pasiekach zarodowych. Współpracujemy       między innymi z Zespołem Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach i Zakładem Hodowli Matek w Czerminie.
Uwaga:

Kurs uprawnia do nabycia kwalifikacji pszczelarza, nadających absolwentowi uprawniania rolnicze zgodnie z wymogami Ministerstwa Rolnictwa oraz ARiMR.

2.     Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu:

 •    prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
 •        wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 •    prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej; 
 •    prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich

3.     Charakterystyka zawodu:

    Pszczelarz jest zawodem dla osób lubiących prace na świeżym powietrzu w ciągłym kontakcie z przyrodą. Nauka tego zawodu usprawnia zręczność manualną, czucie dotykowe oraz koordynację wzrokowo-ruchową oraz wyostrza zmysł węchu i smaku. Należy pamiętać również, że praca w pszczelarstwie to w wielu przypadkach duży wysiłek fizyczny oraz narażenie na pożądlenie przez pszczoły. Pracę tę wykonuje się w odzieży ochronnej, co bywa uciążliwe zwłaszcza w gorące dni. Praca jest pracą sezonową dostosowaną do naturalnego, odwiecznego tempa rozwoju rodziny pszczelej.

    Absolwent potrafi: określać przyrodnicze i gospodarcze znaczenie chowu i hodowli pszczół, oceniać warunki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne produkcji rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem pszczelarstwa, dobierać kierunki produkcji pszczelarskiej oraz prowadzić pasiekę, stosując odpowiednie technologie w zależności od bazy pożytkowej, prowadzonej gospodarki pasiecznej, wielkości produkcji i potrzeb konsumentów, wyposażać pasiekę oraz obsługiwać podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w produkcji pszczelarskiej, pozyskiwać, konserwować i przechowywać produkty pszczele, przygotowywać produkty pszczele do odkładów, rozpoznawać, zapobiegać i zwalczać stany anormalne w rodzinie pszczelej, choroby pszczół i szkodniki produktów pszczelich, planować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji roślinnej, planować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji zwierzęcej, stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej, prowadzić uproszczoną rachunkowość, komunikować się z uczestnikami procesu pracy, uczestniczyć w prawidłowym wykorzystaniu środków pomocowych dla pszczelarstwa, prowadzić działalność gospodarczą.


4.     W trakcie kształcenia słuchacz kursu nabywa umiejętności z zakresu:

 •    prowadzenia produkcji pszczelarskiej;
 •        prowadzenia produkcji roślinnej;
 •    prowadzenia produkcji zwierzęcej; 
 •    prowadzenia gospodarki pasiecznej;
 •    wykorzystywania zasobów bazy pożytkowej;

5.     Wymagania względem uczestników: 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • ·       Ukończenie 18-go roku życia;
 •          Brak przeciwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu

6.     Egzamin

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie organizowanego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Krakowie.

Egzamin składa się z:

 •           Części pisemnej – test składający się z 40 pytań. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 50 %
 •           Części praktycznej – zadanie do wykonania praktycznego. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75 %.

7.     Informacje dodatkowe:

 •    Na prośbę uczestnika kursu wydawane będą stosowne zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji;
 •        Rekrutacja bez egzaminów, decyduje kolejność zgłoszeń;
 •   W trakcie nauki odbywają się również zajęcia praktyczne, przygotowujące do przyszłej pracy i zdania egzaminów              zawodowych. W przyszłości po ukończeniu kursu absolwent może szukać pracy w firmach produkcyjnych i                    usługowych zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem miodu i innych produktów pszczelich, w                             przedsiębiorstwach zajmujących się chowem i hodowla pszczół. Absolwent będzie mógł również samemu prowadzić         pasiekę pszczelą.


Tryb i częstotliwość zajęć ustalona zostanie na spotkaniu organizacyjnym

Szczegółowy plan nauczania dostępny jest w sekretariacie szkoły.


Szkoła prowadzi nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach:

 1. Opiekun medyczny 

 • kwalifikacja MS.04 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 1. Asystent osoby niepełnosprawnej

 • kwalifikacja MS.08 - Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 1. Pszczelarz

 • kwalifikacja RL.4 – Prowadzenie produkcji pszczelarskiej 1. Technik pszczelarz

 • kwalifikacja RL.4 – Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

 • kwalifikacja RL.17 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

 1. Technik usług kosmetycznych

 • kwalifikacja A.61 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

 • Kwalifikacja A.62 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 1. Technik rachunkowości

 • kwalifikacja A.36 - Prowadzenie rachunkowości

 • kwalifikacja A.65 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 1. Technik architektury krajobrazu

 • kwalifikacja R.21 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

 • kwalifikacja R.22 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury  krajobrazu 1. Technik informatyk

 • kwalifikacja E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

 • kwalifikacja E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

 • kwalifikacja E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 1. Technik mechanik

 • kwalifikacja M.17 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 • kwalifikacja M.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających

 • kwalifikacja M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 


 1. Technik mechatronik

 • kwalifikacja E.3 - Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

 • kwalifikacja E.18Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 1. Technik pojazdów samochodowych

 • kwalifikacja M.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 • kwalifikacja M.12 – Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 • kwalifikacja M.42 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w oparciu o programy nauczania, uwzględniające podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu w danym zawodzie na bazie złożonego egzaminu i posiadanego wykształcenia ogólnego.

 3. Kurs dzieli się na dwa bloki programowe – zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne. Cały kurs organizowany jest pod kątem przygotowania do zdania egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją OKE w Krakowie.


* Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od ilości chętnych.


PODANIE
o przyjęcie na kwalifikacyjny
kurs zawodowy


WZÓR
zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
(Źródło: rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego            w formach pozaszkolnych)